Taranpur, Dr. B Bhattacharya Road, Patel Nagar, Patna-23